Yorumlar   

Barzan
0 #5 Barzan 03-07-2018 02:15
Goçebe Amortlerin yalanci mitolojik tarihi yazili olarak Eski Ahid (Tevrat) insanligin ya§i 3500 yildir.
§ànidàr magarasi 50 bin yil ya§i oldugu soylenir.
Deyerli §airimiz Ahmed Arif,in "Hava annen dùnkù çocuk"demesinin dogrulugu budur.
Eski Malatya olarak bilinen Darende §ehri.
Anni harebeleri bilinen Ermeni §ehri.
Ergun (Ergani) hilàl ta§ §ehir.
Gobekli tepe.
A-Med Hesanun ta§ §ehri ayni zamanda Kurd milletinin kok a§ireti Hesanan tarihidir.
çinayet biz Kurdlerin dùalist bùtùnùndeki karanlik ve kotolùktùr.
çinayetin her ce§idini biz Kurdlerin vatanina getirenler Amoritlerin atalari olan ve Dijle-Firhat birle§me alanindaki bùyùk bataklik insanlaridir.
INNANA isimli mitolojik tarihi romanda cinsi bozuk insanlarin kimler oldugu yazili.
Sava§ tanrisi Bal samilerin tanrisidir.
ùlgen beg ise iblis soyu tirk merkitlerdir.
Kurd tarihcileri suskunlugunuz bir utanctir.
Yaziklar olsun size.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #4 Barzan 03-07-2018 01:15
Dùnyanin ilk cinayetini biz Kurdlere yalan mitolojilerle i§leten gocebe Amoritlerdir.
Màh (cùdi) daginda Hàbilin Kàbili oldùrmesi fitne Amorit yalani.
Hirsizlik yapan Amorit Adem ve Fai§e Hava,dir.
Yine Xwudevandan (tanrilar) daginda Xwudavendan birligi ilà halklarin birligi olan Nemrut Komagan sistemine kàwmi ilà cobanlik yapip hirsizlik yapip kaçanlar Amoritler ve Ibrahimdir.
Karde§leri Yusufu kuyuya atan onlardir.
Oglu ismaili çolde birakan anne Amorit Hacer dir.
Karisini Fravunlara sunan Amorit Ibrahim dir.
Musa,yi suya birakan kadin Amoritir.
Oglunu nusubete kefaret olarak kesmeye yeltenen dalavereci Amorit Ibrahim,dir.
Asya dev§irmeleri Erebleri ,Erebler Asya dev§irmelerini vah§ilikle suclarlar.
Biz Kurdler Ereb tarafina bà§ur (kilic rùzgari)
Asya dev§irme tarafina bàkùr (kesen rùzgari) diyerek alçaklara laik olan vah§ilik isimleri verdik.
Ezidi insan taniminda bunlara cinsè Kùcik denir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #3 Barzan 03-07-2018 00:54
Brèz Celebi.Dùnya kurulu§undan beri biz Kurdler Màh daginda (cudi dagi) oturuyorduk.
Cudi dagindaki Kube ve cevresindeki tek parcali ta§ §ehir.
Qato ve Cudi dagi arasindan geni§ merdivenlerden irem teras bahcelerine ve dag kasirina (birca bèlek yada Migrib §ehrine) varligi ayni zamanda Gilgame§in Wan golù Ax Tamara adasina yolculuk bu yoldan olmu§tur.
çùnkù yùksek Elam platosuna buradan gidilir.
Màh dagindaki xwudavendan Kurd sistemine yalan ve hirsizlik getiren Amorit Adem ve Havanin goçer klanlaridir.
Amoritler birde Nuh gemisi yalani uydurup bizi yagmurlu kafkas daglarindan bota bindirip Màh (cudi) dagina iltica ettirdiler.
Hàbil ilà Kàbil yine iki kafali Amorit yalanidir.Amori tler bugùnkù Fasta ya§ayan cift kafali El Morabit a§iretidir.
Kafa kesip agaclara asmak Asuri vah§etidir.
Mùzelerde ta§a kazili figurleri gorebelirsin.
Burun ve capraz kol ve ayak kesenler ibne Mekodonyalilar.
Alıntı | Yöneticiye raporla
celebi
0 #2 celebi 02-07-2018 14:07
klanlar arasi kavgada olmedikleri ne malum?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #1 Barzan 30-06-2018 22:36
Biz Kurdlerde tanrilara insan kurban etme yoktur.
Ibrahim ve Ismail orneginde gorùldùgù gibi bu Amorit gocebe Yahudilerde var.
Hàbilin Kàbili oldùrmesi yine Amorit Yahudi mitolojisidir.
Kim bu hirsizlarin çocuklari kàwimden oldugunu soylùyorsa, biz Kurdler bu kàwimlerden deyiliz.
ùç nùsùbet katil dinler sami kawimlerinin gocebe ve hirsiz kàwimlerin akilsizligi.
Biz Kurdlerde tanri kral sistemi olmadi.
Tanrisal toplumsal uyum ve dùzeni bozan,hirsiz bahcivan Adem ilà hirsiz a§çi ba§i Hava yine gocebe Amorit mitolojisidir.
Insanlari kolele§tirme bizim cografyada Asurileri ve ardilari olan tanri hùkùmdar sistemini kuran kawimlede olmu§tur.
çinayeti biz Kurdlerin cografyasina getiren hep i§galciler olmu§tur.
ùretici toplumlarda §ùkran ve §ùkùr vardir.
Biz Kurdler §ùkran ve §ùkùrù kendi emegimize ve doyurucu tabiata yapariz.
Bu konuda bir çok ata sozùmùz vardir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It