Yorumlar   

Barzan
0 #19 Barzan 06-04-2018 16:43
Ax Harrani bilge Abdullah Oçalan.Mùnnecim ler sana O mendeburun fai§e i§tar oldugunu sana kimse soylemedimi?
Ax Harrani bilge Abdullah Oçalan.Harrani Sabi mùnnecimleri sana O mendeburun cadi Delila oldugunu fisildamadimi?
Ax Harrani bilge Abdullah Oçalan. O mendebur saray a§uftesinin sana Lilita oldugunu i§aret eden hiçmi olmadi?
Ax Harrani bilge Abdullah Oçalan.Roxsanin sana zevk ve safa cariyesi oldugunu soyleyen hiçmi olmadi?
§im§iri zùlfikàr cariyeyelerinin sana yàr olmayacagini hiçmi bilemedin Harrani bilge Abdullah Oçalan?
§imdi Harran semasinda tùm yildizlar sana matemli bilge Abdullah Oçalan.
Harrani §avkin ay tanricasi mah banu star semada sana matemli.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #18 Barzan 06-04-2018 15:41
19.yuzyillin sonu feodal katolik,protest an,Alivi ve sunni somùrgeci impartorliklari n zùlmùnùn yikimi oldu.
Alman ulusculugu olan fa§izim ve rus ulusculgu olan kominizimi yikan 19.yùzyilinin demokrasi hareketleridir.
§imdi sosyal devlet ve demokrasi donemidir.
Eski devlet ali§kanliklari olan devletler yikilmaya mahkumdur.
Demokraside fa§izim ve ikiz karde§i olan kominizime yer yoktur.
Ortacag devlet idelojisi olan Alivi ve sunni islam,devletler çoplùgùnde ùstùne lanet ilà tùkùrùcelek pis kokulu bir çoplùktùr.
Demokrasiyi devlet iktidari gormeyen partiler demokratik emperyal gùclerin duruma gore kullanilacak bir askeri gùç olmaktan ba§ka kiymeti yoktur.
Biz Kurdlerin yeri demokratik ùlkelerinin yeri ve demokratik dùnya ilà hareket etme zorunlulugu vardir.
Emperyalizim rus kominizimin sosyal fa§ist bir sloganidir.
Emperyalizim cografyasi ozgùrlùk ve hurriyettir.
Kahrolsun kominizim ve islam.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #17 Barzan 06-04-2018 15:09
PKK,nin ankara gurubu denilenler içinde en ba§arili,diplom asi ve meslegi olan bir Kurd evladiydi.
Ama Abdullah Oçalani mutsuz eden ve mutluluk dunyasini yikan bir ciyan kadin Fatma ne Kurd nede bir sinifa aid biriydi.
Harrani Kurd Abdullah Oçalanin mutluluk katili Zùlfikàri Tuncelili kadin onu kalbinden vuran bir Lilita,Delila,K elepotra,Helen, i§tar olmu§tu.
Geride ofkeli ve onursuzdan intikam alici bir Kurd olmu§tu.
Tuncelili yeniceri kayincolarini bu ciyan kadinin bulundugu kitalara intikam için gonderen Kurd evladi Abdullah Oçalani ve biz Kurdlere "terorist"yafta si yapi§tirmaya dùnden hazir ulusal kimliksiz mezhebciler elinden gelen her tùrlù pisligi PKK ùzerinden biz Kurdlere mal etmek istiyenler,Abdu llah Oçalanin deyimi ilà ,§ahsiyetsiz mezhebciler hazir ve amede katiller, Kurd evladlarini tetikci olarak kullandilar.
Kayb edenler onlar deyil,Kurd ulusu ve Abdullah Oçalandi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #16 Barzan 06-04-2018 14:52
Rus çari deli petro rusyanin koleleri serflerle rusyayi in§a etti.
Lenin rus proleteryasi ilà yeni rusyayi in§a etmek istedi.
Bu iki iktidarda ne serflerin nede proleterlerin mùlksùz iktidari soz konusu deyildi.
Alman ulusculugun ekolù somùrgeci romaya kar§i zafer kazanan Alman ulusal kahramini Hermandi.
Alman fa§izimi ulus adina ulusal sosyalist partisi lideri Hitlerdi.
Alman ulusunun intikamini Fransadan almak istiyordu.
Ama ulus deyil ulusal parti iktidari egemendi.
Harranli Abdullah Oçalan gundi u cundi (koylù sava§cilarla) Kurd ulusunu kurtulu§a ta§imak istedi.
Ama bu mùlksùz ve ulusalci Kurd liderinin bulundugu alan Ereb gaspci katil mezhebci Alivi devletti.
Kurd u Kurdistani olmayan yalaka ve tir§ikci Alivi ve sunni mùridlerle ku§atilmi§ti.
Yalcin Kucik denilen bir turk olmayan tirk iti Abdullah Oçalana Alman fa§izimin nefreti olan Yahudi ve kominizim dù§manligi olan hayalperestligi a§iladi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #15 Barzan 06-04-2018 09:58
Seyda katil Alivi ve sunni mùslùmanlar listesini siralamisin çok iyide yapmisin.
Nerina azad sitesinde sizin yaziniza uygun bir karikatùr var.
§ia-Alivi katiller ilà sunni katillerin kime §emsiye tutugu.
Karikatùrù gorùnce §ia-Alivi devletleri ve orgùtlerine yakin koministlerin dindarligi aklima geldi.
Hem materyalist hemde metafizikci felsefe askerleri.
Veselam ta§i gedigin ùstùne yerle§tirmisin.
Ehlibeyt imamlarinin ba§ imami Zùlfikàrli katilin ismini açikca yazman gerekirdi.
Neyse bilen bilir.Tarih bilinci cahil kafaya gore deyil.
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-2 #14 Barzan 05-04-2018 13:22
Kurd edebiyat tarihcisi Selim Temo,Ehmed Xaninin Mem u Zin eserinin bize bir mesnevi divan aruz edebiyati oldugunu soylùyor.
Divan devlet olumu§ milletlerin meclisi.
Aruz Ereb a§iretlerinin direkli cadir meclisi oluyor.
Ehmed Xani Kurd devlet mirliginin sarayinda bir bilge olduguna gore,sizin belirtiginiz gibi biz Kurdlerin milli hafizasi oluyor.
Farslarin ve Ereblerin mitolojik edebi eserleri Fars hayalperest kahramanlik yalanlari ilà Erebin Serap rùyasi yaninda Ehmed Xaninin ùretici ve yaratici Kurd kawminin emegini ve zenginligini koruma Kurumu olan devleti esas olan ogùtleri ve Kurd yigitliginin milli Kurd Mirliklerinin vatani savunmasi istemesi onun en bùyùk istemi ve endi§esi oluyor.
Bence §ia-Alivi ve Sunni batiniligi onlarin anla§ilmaz aklin derinligi deyil.
Onlarin firka firka,mezheb mezheb parcalanmi§ halidir.
Biz Sultan Selhattini esas aldik ama ingiliz ve Fransa islami teslim almi§ti.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-8 #13 Barzan 03-04-2018 14:11
Parizgah kelimesi orta Farsca denilen eski Elam Kurdi dilin gùnùmùz Kurdcesinde,behi§,tir.
Behdinan bolge tanimida ayni manadadir.
Ye§illik,meyve bahceleri,sulak ve serin ya§am alani.
Hiristiyanlikta paradis Elam Kurdi dildeki parizgahtir.
Gùnùmùzdeki kar§iligi vilayet ve idari yapidir.
Yani keyan xwudavend (kral tanrinin)idari mekanidir.
Firdews saraylarin §airi ve kelam ustasidir.
Firdewsin ekolù Omer Hayyam,dir.
Devleti kaybeden Kurdin §airi ve kelam ustasi Ehmed Xani,dir.
Ehmed Xani,nin aradigi Mirlik devletidir.
Kaybedilen devlet cennetinin son §airi Cigerxwindir.Fe ryad u figani kaybedilen devlet cennetinin ozlemi,devleti olan mutlu bir Kurdistandir.
§ivan Perwer Cigerxwinin sedasi ve iniltisidir.
Li jor xalik,li jer devlet denmesi bunun ifadesidir.
Devleti olmayan Kurd milletinin "§ehitler" mezarligi haliyle cennetin bir mekanida yoktur.
Mem u Zin oncesi Meme Alan edebi Kurd kitabidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-8 #12 Barzan 03-04-2018 08:10
Kagit çopùne atmasaydim bakardim.Harami Ereblerin kitabinda çennet denilen serapta 69 kumali evlilikte kadinlara ye§il ipekli dù§ek.
Tabi sirasi gelince 69 kadinli kocasini memnun ederse.
Içi kum yoksa yùn dolumu yazili deyil.
"Kurd milletine hiç bir din onermiyorum"dem eniz Ebu Zer haydut adamdan vàz etmeniz iyi.
Ali §eriati ne var anliyamadim?
Sosyalizim Rus ve çin haydutlugu deyilmi?
Ayrica biz Kurdlerce,Fars, Turk,Ereb kominist partileri bilinmesine ramen.
Sosyalizim ilà §ia-Alivi kari§imi çe§ni,bizdeki kendi soyunu sopunu inkar edenler deyilmi?
Ali §eriati,nin §ia-Aliviligi ilà Sosyalizimi harmanlamak yine tek ki§i,tek kitab,tek parti iktidaridir.
Demokrasi bir kùltùr ve ozgùr ki§inin sosyal halidir.
Verdiginiz ornek ilà bir selam bir sigara hatiri ilà saf deyi§tirenlerin cahil hali deyildir.
Insanlarin ulusal haklarina kar§i sava§an katil komutan sosyalizim ve §ia-Alivilikted e var.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-9 #11 Barzan 01-04-2018 16:45
Avrupa demokrasisine mùlteci olarak mùracat eden Kurdler kitapligindan din kitablarini ùstùne tùkùrùp kagit çoplùgùne atmali.
çocuklarina sunni ve Alivi kitablari okutanlar ve anlatanlar çocuklarini birer potansiyel katil olarak yeti§tirdigini bilmeli.
Bize gerekli olan demokrasi ve kùltùr ahlakidir.
Sunni ve Alivi islam 1400 yildir ortadoguya sava§ ve haydutlugu ogùtleyen ùretim ve yaratici akildan yoksun cahillerin pis ogùtleridir.
Kominizim ve fa§izimin kaynaginin dù§ùnce kitablari, nefret ve katilik olan dindir.
Dini ozgùrlùkle hiristiyanligi kiliseye gonderen ve yasalarla sinirlayan demokrasidir.
Ya Muhammed diyen Ya Ali diyenin katil adayidir.
Ya Ali diyen Ya Muhammed diyenlerin katilidir.
Bu katil ha§imi ailesinin koku kurutuldu lakin fitne ve fesadlari bugùn koministlik ve fa§istliktir.
Kurd milletine demokrasi kùltùrù ve devleti olan Kurdistan gereklidir.
Din nefret ve katiliktir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-9 #10 Barzan 01-04-2018 14:46
Kurd milletine ixanet eden xainleri mezhebci Alivi gozu ilà bakanlar §a§kinlik yapiyorsunuz.
Kurdistan bagimsizlik ve istiklàl davasi dort dù§man devleti §ia-Alivi devletleri olan Azer,Fars,Irak, Suri mezhebci irkci devletleridir.
Ben onlarca xain Alivi sayabilirim.
Horasana §ia-Alivi Iran devleti Kurd olduklarindan sùrgùn edilenlerler"bi z Horasan kokenliyiz" diyip kendini Turk bilen ahmak ve haramzade çoktur.
Sùrgùne Kurd gidip Turk gelenlerin ahmakligi bir çogunda halen soy sop tarih bilinci olmu§.
Tipki uyduruk seceresini katil Erebe baglayan ahmak bilmez xainler gibi.
Kurd milletinin siyasi bilincine ilerici Alivi gerci Sunni zehirli fikirlerine hamalik yapanlar,Yùkùnù z zehirdir.
Kurdistan tarihine ilkel ve cagda§ diyenler,Fitne ve fesad aklinizla biz Kurdleri kandiramasiniz.
Kerkùk,e ùzùlmeyen Afrin,e ùzùlmez.
Dogru Kurdi yola gelin.
Kurd ulusuna seda olacak evladlari size musade etmeyecek.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It