Yorumlar   

Barzan
+4 #13 Barzan 03-12-2017 23:39
Kuran ayedlerinin tamamina yakini hayvan ismidir.
Yani bir zamanlar insanlarin tapindigi gùclù,besleyic ve kanatli hayvanlar.
Bunlardan biride Hindistanda yagmur mevsimi olan Mason yagmur mevsiminde dogan fillerdir.
Yani Nisan ayi.
ilginctir Kuran,da fil sùresi vardir ve Ereb Muhamedin dogum tarihi fil sùresi ve Nisan ayi kabul edilir.
Eski hindistanda Yagmur mevsimi ve fil takvimi Nisan ayidir.
Yani bakara ( inek ve okùz) sùresi gibi .Hindistandan ispanya,ya kadar eski zaman insanlari kanatli ve kanatsiz okuz,inek,buzag i,camus ve danaya taparlardi.
Yani Ereblerin her dinden tapilan hayvanlar dininden bilgileri ve meselleri kendi uyduruk kitablari Kuran,a ta§imalari ince bir kurnazlik.
Tipki Zerdu§i kartali ve Ezidi ordegi gibi.
aman ha dindarlar alinmasin.
zùlfikàr sava§ ganimeti bir kilicti.
Zerdù§ileri ve Alewileri bu kilic kesti.
okuyunuz lùtfen.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #12 Barzan 29-11-2017 20:33
Làle§ ve §engal Kurdleri Zerdù§i deyildir.çùnkù Yaradili§ mitlojileri tahil tanrisi,Tenèn.
Hayvancilik tanrisi,Me§an.
Mutfak ve yemek tanricasi,A§nan,dir.
Bunlarin ifadesi kuru topraklar ve nehir kenari meddeniyettir.
Kutsal hayvanlari Kartal deyil Su ordegi,dir.
Horoz hiç deyildir.
Sèmèr (sùmer) halki bataklikta oturan halti.Ere§gil (azrail)canini aldigi insan kami§ sepetler içinde batakliga gomulùrdù.
Gùnahkàr olan olùnùn ruhu su ordekleri tarafindan kefararet gùnùne kadar su ordegi tarafindan gagalanirdi.
Bu yùzden eski iki gozlu bakkal terazilerinin mizan ba§i iki ordek ba§idir.
Satilan malin ve agirlik olcùsùnùn e§itligi iki terazi ba§i olan su ordeginin gagalarinin e§it hizaya gelmesidir.
Bu ayni zamanda ticaret ahlaki,mùbadele e§itligi,inanct a mùmin dùrùstlùk ve olùm sonrasi behdinan (cennet) ehlinden olmaktir.
Zerdù§ilikte kutsal hayvan ruh ta§iyicisi Helo (Kartal) dir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #11 Barzan 29-11-2017 19:54
Heja Seyda Kadir.Kanimca Kurd aydinlari içinde en çok okuyan ve yazarak konu§an Kùtùphane sizsiniz.
Ko§esiniz ozgùr Yunan filizoflarinin tarti§ti havra gibi.
Kurd TV kanallari sizlere comertce acilmali lakin Kapilar size sùrgùlù.
Bende siz gibi i§galci tirk magduruyum.
Seyda seni okumak her zaman ufuk acicidir.
Slav u xirmet bi ciman ma ser seyda.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #10 Barzan 29-11-2017 05:35
Heja Ari.Bùtùn dinler eski insan felsefesidir.
ùretim ve yaratici akil ve doga Felsefesi olan Zerdù§ilik gùnùmùzùn ye§iller hareketidir.
Yahudilik vatanseverlik ve yaratici akildir.
Capulcu sunni ve Alivi islam ise haydutlarin zorbalik ya§am(olme ve oldùrme) felsefesidir.
Seyh Hadi Ereb,tir.Ilerde okur ve bilenlerden ogreninceye kadar beni yanli§ kabul et.Ama Ereb oglu Ereb,tir.
§engal Osmanli donemindede Làle§e ixanet edip toplu mùslùman oldular.
§imdide ayni olmasada Ereblerle hareket eden ve Ereblerden zarar gorùp kendi ulusuna ve Kurdù suclayan Ereb kafalilar.
PKK,nin ve YNK,nin Kurd olmayan akli ilà hareket etmeleri onlarin Ereb ruhudur.
Biz Kurdlere demokrasi felsefesi lazim.yobazlik din felsefesi deyil.
En iyi din demokrasidir.Ve kimligi Kurd olmalidir.
Selamlarla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Amaç Kadir
+3 #9 Amaç Kadir 28-11-2017 22:05
Sevgili Barzan; yorumların, eleştirilerin ve tavsiyelerin için çok teşekür ediyorum! Ikincisi; seni kendimden çok daha zeki ve çok daha filozofik görüyorum. Selam,sevgi ve hürmetlerimi gönderiyorum.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ari
-1 #8 Ari 28-11-2017 18:18
Barzan Heval Seyh Hadi,erep degil Kürdtür.Düsünce lerini benimsemiyebili rsin,yaptiklari ni tartisabilirsin .Ma esli sex Hadi Kürde.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #7 Barzan 28-11-2017 02:50
Iyi yaziyorsun Seyda Kadir.Soyle bana seyda. Kuru ve sulu tarimin,hayvanc iligin,dokumaci ligin,yapi sanatinin olmadigi yerde din ve felsefe olurmu?
Klasik anlamda 12 bilim dalinin merkezi Kurd medreseleri deyilmi? Bu medreseler Aryen Kurd Med Zerdù§i okulardan ta§inma deyilmi?
Merhum Ehmed Arifin dedigi gibi "senin havva anan dùnkù çocuk" bedevi çol haydutlarinin bo§ lakirdilari deyilmi?
Gobekli tepe ve Malatya Kurd §ehri 12 bin yillik tarihi a§ar.
Erebler o zaman çolde develerle beraber diken yiyiyordu.
Biz Kurdlerin atalari §anidàrin kapisindan mevsimin gunlerini sayarken ve Kro Mangur daglarinda millet olmak için cogalirken Erebistanmi vardi?
Hùrmùz Tanri olsa gidip çol bedevisi cahil ve haydut adamimi vekil tayin edecek?
Haydutlari behdinani (cennet) ve cali§kan yaratici insan diyarini taru mar etmek içinmi gonderecek?
Selamlarla seyda Kadir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #6 Barzan 28-11-2017 02:33
Aryen Kurd din ve felsefe tarihi, tanrilarin bahcivani Adem ve a§ci Havva deyildir.
Aryen Kurd din felsefe tarihinin hirsizlari samilerin uyduruk kaba saba akildan yoksun versoyunudur.
Babil merkezli yahudilik.
Kipti merkezli hiristiyanlik.
Mekke merkezli mùslùmanlik.
ùretim ve yaratici akla dayali Aryen Kurd din felsefe tarihinin çok kotù tembel çol bedevilerinin hayal dùnyasi ilà sùslenmi§ haramilik ve gaspciliktir.
Ehmed Xani okulu Aryen Kurd din ve felsefesefidir.
Ehmede Xani,nin feryadi ve inilti ilà nalan etmesi barbarlar tarafindan yikilan Aryen Kurd meddeniyetini tekrardan Kurd serdari keyani beklemesi ve niyaz duasidir.
Yikildi i§ik tapinaklari ate§gahlar ve hùrmùzgahlar diyen Aryen Kurd ozanlarinin kasidlerini kulagimiza soyleyen merhum Ehmedè Xani,dir.
Kalirsan enfal payin. olùrsen cennet payin var diyen capulcu islam,olùmù arpadan olan aç gozlù at aklidir.
Ereb deve aklidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #5 Barzan 28-11-2017 02:11
Hind Kurd felsefe kari§imi Ezidiligi bozan Ereb seyh Hadidir.
çùnkù Hind Ariyan Kurdi felsefeye islam yobazligini ve cehaletini bula§tiran bir Erebtir.
Yoldan çikmi§ §engal Kurdleri tipki Erebler gibi Ezidiligi ve tapinaklari soygun ve dilencilik kapisi yapmi§lardir.
Làle§ ve §engaldeki tapinak dilencileri pirlerinin kadinlarinindak i altun takilar kuyumcu dùkkaninda bulunmaz.
Ama Làle§ ve §engal tapinaklari toz toprak ve pislik içindedir.
Ezidi mùminlerinin hac donemide yatacaklari yer yoktur.Yikanip temizlenecek yerleri yoktur.kutsal diyip yalinayak gezdikleri hac mekanlarinda tuvalet ve su yoktur.
Ereblere ve xainlere yakin olanlarin ya§am bicimleride Ereb gibidir.
Asalak kast sistemi ilà insanlari hiç sayanlar bu tapinagin dilenci soygunculari pirlerdir.
Ezidligin dogaya ve yaratici emege §ukran ve vefa yani kalmi§ deyildir.
Yakinda Ezidiligin baba seyhi §e§o karde§ler deyil Abdullah olacak.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+4 #4 Barzan 28-11-2017 01:55
Eski bir gùne§ tapinagi harebesi olan Mekke koyù 200 ilà 300 nufùsù olan fitne ve fesadlarin oturdugu bir harabe kalintisi koydù.
Muhammed zehirlenip oldùgùnde mavtasi çol sicaginda 3 gùn yerde kaldi ve bùyùk ihtimal dayanilmaz kokular sacti.çùnkù Erebler gomùlecek yerde anla§amadilar.
Evi mezari ve Hutubesi oldu.
Halife Osman oldùrùldùgùnde yanina gomùldù ama Ai§e iki mezar arasinda nefret duvari in§a etti.
Ai§e Ali,yi asla kabul etmedi.Ali ilà sava§acak cesarette biriydi.Ama Ai§e ve kadin yenildi.
Ali ve Aliviler kadini eve ve siyah elbiselere haps etti.
Muhammedin torunlarini yine Muhammedilerin ilk ku§agi mùslùmanlar oldùrdù.
Adaletsiz,kaba ve katil Omere Adaletli deselerde kendisini oldùrenler babalarinin intikamini aldilar.
i§te islamin peygamberi ve ilk ku§ak mùslùman ehli beyt caniler tarihi budur.
Islamin sunnisi ve Alivisi fitne ve sava§ dinidir.
Iflah etmez merezi bir vakadir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It