Yorumlar   

Barzan
-1 #16 Barzan 29-03-2018 14:55
Kizilba§ ve kominist bir yazar yattigi hastahaneyi Hitlerin esir kampina,kendisi ni magdur Yahudi,ye benzetirken,kan ser hastaligindan dolayi ABD,ye tedavi,ye giden aziz merhum bùyùgùmùz MISTEFA BARZANI için kaçti diyebilecek kadar vicdansiz olabiliyor.
Kendisine avrupanin hastahanesi,dok toru,ilaci hak iken,omrùnù Kurd u Kurdistan,a adayan MISTAFA BARZANI,ye reva gormeyen akil Kurdi vicdan olmadigi gibi dù§mancadir.
Barzani koyunde Kurd a§iret birligine ve Kurdistanin istiklàl ve hurriyetine sadik kalan ve bu ugurda yillarini veren bu asaletli insanlara mensub olduklari feodal,koylù milli Kurd toplumsal dokularindan dolayi suclamak hangi siyasi ahlaka ve vicdana sigar?
Kominist ve kizilba§ olunca benim idelojim ve benim mezhebim diyenler diktatorlùk nefreti ilà zehirlenmi§ neferler deyilmi?
Kurd koministleri demokrasi savunucu olmak zorundadir.
Bu Kurd milletinin ihtiyacidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-1 #15 Barzan 29-03-2018 14:27
Kominist Kurdler kominizimi PKK ùzerinden ele§tirirken kominizimden vaz etmedikleri gibi PDK ve Barzanileri yerden yere vurmadan edemezler.
Yoksa PKK kendilerine §uç dosyasi açar.Kurdistan ulusal ve toplumsal dokusu olan feodal koylù Kurd milli kùltùrù tipki i§galçi somùrgeciler gibi feodal koylù milli dù§ùncesine ve toplum ve ulus kahramanlarina ve hareketlerini dù§man gosterirler.
Ama aziz bùyùgùmùz merhum seyh Said,Qazi Muhammed,Barzan i,Yado,Ferzende beg sahib çikma iki yùzlùlùkleri her zaman siritir.
Ya§ayanlari deyil hep aramizdan ayrilanlari yàd ederler.
çùnkù PKK onlara sadece "§ehid" sevilir dersi vermi§tir.
Parti demek olùm demektir.
Kimsenin ya§ayanlarin mutlulugu ve refahi ,gùvenligi ilà ugra§acak vakti yoktur.
Bu yùzden kazanim onemli deyil.Yakmak yikmak,olmek onemlidir.
Ba§urè Kurdistanin hem yoksuluguna hemde zenginligine kar§idirlar.
Onlar için vatan sava§ meydani demektir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
-1 #14 Barzan 28-03-2018 20:26
Kurd koministleri her zaman kendilerini devrimci ve vatan sever ilan ederler.Bunu yazip soylerken anne ve baba kùtùgùnden halk çocugu halk kùtùgùne yazilirlar.
Sanki kurd olupta yoksul,cahil,me sleksiz ve mùlkùz olmayanlarin Kurd u Kurdistani olmaya hakki yoktur.
sanki Kurd tarihi yoksullarin tarihidir gibi bir algi yaratirlar.
Ama i§ temsilyete,dipl omasiye,yonetic ilige gelince yetenekleri ve kabilyetleri sifir halk çocuklaridir.
Fa§istler irk devleti derken koministler sinif devleti soyler.
Tabi mùslùmanlarda din devleti isterler.
Ama iktidarda olan millet deyil.
Iktidarda olan sendikalar deyil.
Iktidarda olan mùmin halk deyil.
Iyilik ilà kotolùgùn bu yakip yikan sava§cilari ortak ya§ama herkese soz ve temsili hak olan demokratik sistemi savunmak akillarina gelmez.
Ama fa§istler,komin istler,mùslùman lar dara dù§ùnce siginacaklari ilk ve son ùlkeler demokratik ùlkelerdir.
Ama fitneye yine devam.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #13 Barzan 28-03-2018 17:13
Ulusal ve sinif devletlerin egemenlik ve siyasi iktidari her zaman ulusun topraklari ùzerinde ilan edilir.
Ama Kurd koministleri ve dincileri ya enternasyonaliz im yada ùmmedcilik adina i§galcilerin Kurdistan topraklari ùzerinde me§ru gorùp Kurd u Kurdistani devlete kar§i çikarlar.
Bu halin siyasi garipligi dunyada sadece biz Kurdlerde vardir.
Devletsizligi savunan siyasi hareket askeri ve siyasi bozguna ugrayinca,hùsra na ugrami§ Kurd koministleri suclu olani Kurd devletle§mesi için aziz canlarini verenleri suclarlar.
Suclamalari ya ekonomik sinif yapilarina yada dini inanac yapilarina yonelik itham edici çirkin suclamadir.
Ya sunni diye yada a§iret mensublari olduguklari için.
Ama aç oglu açlar ise sava§ir ama Kurd devleti istemezler.
Bir kismida gecici geri cekilmelerde yada tokezlenmede Kurdler adam olmaz derler.
Kurdistan hepimizin ulusal mùlkiyeti vatan deyilmi?
Devlet ulus mùlkiyeti deyilmi?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #12 Barzan 28-03-2018 16:59
Hasan Bildirici bu cevr u cefa,yi ozgùr ve mutlu bir Kurdistan için cekmedinmi?
Idam cezasini hùcrende beklerken daragaclarindak i Kurd vatansever §eyhlerinin,a§i ret reislerinin Kurdistan vatanseverligi senin Kurdistani solculugundan neyi eksik?
vicdanin sesi ilà onlara seda olman gerekliyken vatansiz solculuk yazisi ilà namerd tùrkùn olùmùne tùkùren Kurd azizlerinin sinif yapisi çokmu onemli?
Diyarbakir ceza-evinde yatan vatansever Kurd aga çocuklari yoksul Kurd hevallerinin tùm ihtiyacini hapishane komunùnde finase ettigine §ahid oldum.
Asaletli Mirek a§iret çocugu merhum Zeki Akil,in Kurdistan bagimsizligini haykirarak hayatinin son saniyelerine §ahid oldum.
Bu surayalist utopik halkci solculukla herkesin askeri olan halk kùtùgùne yazili fakirlerimi savunuyorsun?
Hayir Kurd vatanseverligi sadece yoksullarin laik ve erbàbi oldugu siyasi bir duru§ deyildir.
Kurdistan hepimizin mùlkùdùr.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #11 Barzan 27-03-2018 20:40
TC,nin §engaldeki PKK varligina tehditlerinden sonra Kurdistan yonetimi PKK §engali bayraklari ilà terk etmeli deyip askeri operasyon yapsaydi ne olurdu?
Once PKK,basinin ba§indaki Alivi Tunceliler TV ve Gazetelerde yogun bir kofùr,yalan,hak aret ve iftiraya ba§ vurur tùm tùrkleri ve koministleri PDK ve Barzanilere saldiriya davet ederdi.
Sonra Afrin,in dù§mesini PDK ve Barzanilere baglarlardi.
Hizini almayan PKK,deki iftiraci hizbullahci takimi Esad Oktay Yildirani dahi PDK yaparlardi.
Abdullah Oçalani TC teslim edenlerin nasil PDK ve Barzanileri sucladiklarini hatirliyoruz.
Yillarca Halepce katilamini Saddamla olan ili§kilerinden yazmadiklari ve konu§madiklari gibi.
§engalde Abdullah oçalanin fotoraflarini ve PKK,nin fotoraflarini Alivi Ereb ordusu indirince mezhebciler için karde§ eli oluyor.
Ezidilerin xain takimi Alivi devleti tercih ettiler.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #10 Barzan 27-03-2018 20:27
1980-82 yillarinda sadece kendi tùketimleri için sinirli tarim,bahcecili k ve hayvancilik yapan i§galçi tùrk parasinin gecmedigi ve Kùltùrùnùn olmadigi Hakkari bolgesinde Turk askerlerinin karakol hakimyetini kabul etmeyen Herki ve Babat a§iret konfederayonu tùrk askerlerini cezalandirip 3 bin silahli gùcle TC rest çekince PKK bundan yararlanip bolgeye yerle§ti sonrada Kurdi dahi bilmeyen Dr Baran ekibi koylerde karakol kurup zorunlu askerlik ve zorunlu vergi ilà bu Kurd a§iret konferasyonu devletin yanina ittiler.
§imdi yine PKK ba§urè Kurdistan koylerinde karakol kurup bombalanmasina sebeb olduktan sonra PDK,yi sucluyor.
Yillar once Abdullah oçalan Botan koylerinde karakol kurmak ve koylerde yatip kalkmayai yasaklamadimi?
PKK Qendilin TC,nin eline gecmesi için her §eyi yapiyor.
Yùksekovada §ehir sava§i demek Ba§urè Kurdistanda sava§ demektir.
PKK,in mezhebci akli için kaybeden Kurdlerdir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Ömer
+9 #9 Ömer 27-03-2018 17:40
ANF'nin "Brüksel'de binler Efrîn için yürüdü" haberine bir bakılsın. Sanki Afrin'i Rusya değil de ABD Türk devletine hediye etmiş.

Haberin sunumu tamamen Soğuk Savaş döneminden kalma anti-emperyalis t yargılarla biçimlenmiş: "Miting yapılan konuşmaların ardından NATO ve AB ülkeleri karşıtı sloganlarla son buldu." BM'nin beş büyüklerinden GK üyesi Rusya'nın adı bile geçmiyor.

Özellikle Avrupa'da yaşayan Kürt aydınları bu tablo karşısında ne demekte, ne yapmayı düşünmekte?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+6 #8 Barzan 27-03-2018 09:03
PKK,nin siyasi ve askeri akli Kurdin kaybetmesine hizmet eden bir akildir.
çùnkù koministler ve Alivi mezhebci akil,korkak,tah akùmcù,denetley ici ve gùvensizdir.
HDP halk içinde gùçlenip kendi temsilcileri ilà siyaset yaptiginda hep mùdaheleci,atam aci ve tehditkàr tasfiyeci oldular.
PYD içinde aynisini yaptilar.Salih Mùslùm ve §ervan komutanlarini ba§arilarini kiskanip tasfiye ettiler.
Gùney Kurdistanda bagimsizlik yaninda deyil Alivi Ereb devletinin yaninda oldular.
Diplomasi yerine sokaklarda te§kele eylemleri.
Karar merkezlerinin kapisinda yalvar yakar eylemler olan açlik grevleri.
Diplomasiyi bilene hayir ama sokak eylemlerine evet demek yonetim ve devlet aklindan uzakliktir.
Gururlu partiler bu tùr eylemlere tenezùl etmez.
Peki nerede bu kominist ve Alivi devletlerinin PKK,ye yolda§ligi?
Kurdlere kominizim ve Alivilik deyil.
Demokrasi ve ulusal bilinc gerekli.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+3 #7 Barzan 27-03-2018 08:22
Bol§evikligin "Turkiye"deki ismi i§galci katilamci kemalizimdi.Siz eski kiraci kemalist solcu goz ilà Kurd partilerine aga ve a§iret partileri diyorsunuz.
Kurd a§iret ve agalarinin ulusal kurtulu§cu olmaz diye bir kanunumu var?
Ayrica Kurdlùk gecekondu yada yoksul mahhale ahalisi ilà sinirli oldugu bir kaidemi var?
Siz Kurd milletinin ulusal birle§enlerin toplami a§iretler oldugunu bilmiyorsunuz galiba.
Halen sanayi toplumuna ulusal devletle gecemedik.
PDK,PKK,YNK a§iret ve aga partileri deyiller.
Biz Kurdlere gerekli olan ulusal bilinç,ulusal gùç birligi ve her parti ve orgùtùn kendini ifade ve temsil ettigi demokrasidir.
Koministler ikiz karde§leri olan Fa§ist partiler kadar demokrasiden sabikali diktatorlerdirler.
Tipki Sunni ve Alivi katilamci devletler ve orgùtler gib.
Kominist ve Alivi karmasi parilerin hangi devletlerin yaninda oldugu ayan ve beyan deyilmi?
Yeterki Kurd kazanmasin diyen bunlar deyilmi?
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It