Yorumlar   

BARZAN
0 #9 BARZAN 19-03-2018 17:27
Salman Rù§tù,nùn §eytan ayedleri dedigi islam Kur,an,i olmayan §eytanin ayedleri deyil.
çolden gelen cahil ve aç bedevi kawimlerinin sava§i,i§gali,t alani ogùtleyen,organ ize eden,ve payla§tiran haydutlarin yazili belgesidir.
hak ve hukuk bilmez çol bedevisinin ruhundaki kotolùgùn di§a vurulma pratigidir.
Islamin ezelinden ebedine kadar bu olacaktir.
Islam ve mùslùman tarihinin tanimi bu gercektir.
Muhammed ve Ali ilà bu a§iret ve ailenin tarihi, soylari ve develeri,mallar i kendi talan vicdansizligi ve ahlaksizligi ilà talan ve yok oluncaya ve gùnùmùze kadar gelen islamin ve mùslùmanin tarihi budur.
Islam birlige,beraber lige,mutluluga ve yaratici akila ve mutlu ya§ama dù§man bedevi talancilarin ruh ve tabiat halidir.
Islamin ve mùslùmanin oldugu yerde huzur ve mutlu bir hayat olmaz.
toplum di§i ya§am islamin ve mùslùmanin kendisidir.Aliv i ve sunnisi ilà islam kotolùk demektir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
simko engizek
+1 #8 simko engizek 18-03-2018 19:32
kürdlerin adam olmamasının en büyük
sebebi arab dümenin elemanı olmasıdır.
toprağını takla atarak terk eden nadir
topluluktur.sat mak ve hile etmekte usta.
ya serseri derew din ya stalinizm ya da petrol reco uşağı.

hey gidi qadiler,mazluml ar ve nice merxas niştimanlar.
Alıntı | Yöneticiye raporla
BARZAN
+2 #7 BARZAN 18-03-2018 16:10
Kurd medreselerinin kokeni kùbe inanci,Kùbe Faqi talebeleri ilà semavi (goksel) tanriya gider.
Islamcilar buna Hanif ibrahimcilik der ve Harrani ibrahime baglar.
çùnkù Kurd inanc tarihi yasaktir.
A-Med Qerec bolgesinde kùbe Faqi medreseleri,Til lo medresesi,Barza ni medresesi budur.
§u anda Barzan,da in§a edilen medrese minaresiz Kùbè medresesidnin mimari estetigi budur.
Merhum Barzanilerin mezarlarinin sadeligi bu mutevazi Kurd mùminliginin yansimasidir.
Anit mezar biz Kurdlerin manevi inancinda yoktur.
Bu yunan ve roma tiranlarin mimari kùltù,dùr.
Sasani (zazai) Kurd kulturunde herkesin gorecegi yuksek kayaliklara yazi ve dini figurler kùltù vardir.
Biz Kurdlerin inancinda katil ve maktul Ali ilà Muhammedin ha§imi kaan davasi yoktur.
Bunu PKK,deki mezhebci koministler bol parcala siyaseti ilà Kurd milletinin birligine kasit yapiyorlar.
Biz Kerbelai Erebin maktulù ve katili deyiliz.
Kurdùz.
Alıntı | Yöneticiye raporla
BARZAN
+2 #6 BARZAN 18-03-2018 15:51
Wanli Ermeni kokenli donme olan Said Nursi,nin (Norsk: incil babi) Kitabinin 1950 baskilari tarifata ugramadigi için okudugumuzda Yorumladigi islam deyildir.
Dini sifat ve tanim kelimeleri Erebi deyildir.Kurdi, Farsi,Asuri ve Ibrani,cedir.Er ebler dinsiz haydut bir topluluktu.Kura n ayedlerinin ismileri hayvan figurlerinin ismi olmasi bunun kanitidir.
Said Nursi koyu ve toplumsal cevresindeki kultur,tore ve dini rituller,edeb ve erkan Islami ve Erebi deyildir.
Islam Kurdistanda Erebi olmaktan ziyade Sasani Zerdù§i,dir.
Kurd medreselerindek i 12 bilim egitimi Erebin akli cahiliginin kavrayacagi bir feyz deyildir.
Saidi Nursi bozulmu§ yada islamla kirlenmi§ Hanif ve Zerdu§i inanci ve bilgeligi yorumlami§.
Tabi isim islamdir.Oysa Said Nursinin kitabi Ereb islamda elinde olùm fermani ta§imaktir.
Bitlisten ote Kurd mùminliginin Kurdi olmasi bundandir.
Kurd mùminligi temizdir.Millid ir.Mantiki gelenekcidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
BARZAN
+3 #5 BARZAN 18-03-2018 15:29
Adaletsiz Omeri oldùren Iran Nihavend §ehrinden Ereb islama esir dù§mù§ Feruz isimli §ahistir.
Iran imparatorlugunu yikan Islam komutani katil Ali,dir.
Kerbelada (nefret ileti) Hùseyini 40 Erebi 30 islam Kolesini oldùren Muaviye,nin Iranli esir evladligi Yezd §ehrinden olan Iranli Yezid,tir.
Akil hastasi Hùseyin karde§i Hasanin kaan parasi olarak Qùfe valiligi 400 cariye kar§iligi oraya giderken Iraniler tarafindan oldùrùldù.
Hiç kimse kawmi ve ailevi kaan davasini unutmaz.
Muhammed §ap hastalikli deve bodigi etle bir ziyafette zehirlendi.Soyu nu kurutular.
Ali,den intikam alanlar Ali,ninde soyunu kurutular.
Ilginc olan tarihin cilvesi Irani soylularin intikam için taktik olarak mùslùmanliga gecmesi once Sunni oldular.Sonrada §ia-Alivi (gitmek,takibci ) oldular.
Islam tarihini okurken.Islamin yiktigi meddeniyetler tarihini ve soylularinin akubetini bilmek gerekli.
Alıntı | Yöneticiye raporla
BARZAN
+3 #4 BARZAN 17-03-2018 19:54
Islam saldirganligi bir blok halinde biz Kurdlere saldiriyor.
Bu blokta Kurd milletine devlet istemeyen ve kar§i olan xainler.
i§galci katil §ia-Alivi devletlerin emperyal mùtefiki dinsiz ve sarho§ oruspu ruslar.
Asaletsiz Taibin dev§irme sunni islami ve mùslùman olmadiklari halde Osmanli devletine cihad,TC devletine fetih için silah veren vandal Alman devleti.
Biz Kurdleri Urfa,da,Antep,t e,Mara§,ta vuran kahpe Fransa kursunudur.
Acilari Sultan Selhattin,den beri olan barbar latin Fransa,dir.
Milli §airimiz Cigerxwin,in dedigi gibi; Kine em?
Hepiniz goruyorsunuz kirilsada egilmeyen Kurd sava§cilarini.
Mamosta Hejar,in Kurd ulusal mar§inda dedigi gibi;kes nebijè Kurd Mirdi,yè.Kurd zindi,yè.
Afrin,deki Davut O sapan ta§i ilà namerdi alinin ortasindan vuracagi merhum bùyùgùmùz Nuri Dersimin intikam Ahdi,dir.
Goreceksiniz suratiniza nasil tùkùrdùgùmùzù namerdler.
Alıntı | Yöneticiye raporla
BARZAN
+3 #3 BARZAN 17-03-2018 19:34
Seher Akcinar xanim dogruyu soylemi§.Saddam mahkemede Muhammedin" ben Xwuda,nin lafiziyim " Soyledigi Osman zamaninda kitab oldugu bu kitabin tanri kerameti olsaydi yer yùzùnden tùm Erebleri silmesi lazimdi.
Sarho§ ve cani Saddam Enfal dedi.
Asaletsiz Taib Fetih dedigi §ey ba§kalrinin topragini i§gal ve mallini gasp etmekse bu kitab haydutlarin ve gaspci katillerin tanri kitabi.
Rus kahpeligi ilà bir fetih ve Afrin olmasi yine Rus kahpeligi ilà Enfal ve Halepce olmasi neyin nesi.
Hem kominist Ruslar Saddam Huseyin islamina Uçak ve pilot oldular.
Asaletsiz Taib canisine yine Ruslar Radar ve hava sahasi oldular.
ùmmetin kitabi canilerin elinde kerametsiz.
ùmmedin tanrisi zùlmù seyr u tama§a ediyorsa i§galci katilin dini ve kitabi bana ne?
Talandan ve iktidardan pay almadigi ve kùrey§i bir harami olmadigi için Ebuzerin,in sùrgùnù beni hiç ilgilendirmez.
Ben kendim sùrgùnùm.
Alıntı | Yöneticiye raporla
BARZAN
+3 #2 BARZAN 17-03-2018 19:20
Okuyan dù§ùnen ve konu§an insanin hali bamba§kadir.
Deyerli Ihsan Eliacik islam konusunda oldukça isabetli ve dogruyu soylemi§.
Cihad,Fetih,Enfal yapan Muhammedi,Ali,n in,Hamza,nin Ebu bekir,in Omerin,in Hasan ve Hùseyinin mensub olduklari ailelerinin soyunu kurutular.
Develerine kadar kesip yediler.
Zùlmle gelenler zùlmle gittiler.
Karilari ve kizlari yeni fetihcilerin haremine cariye gittiler.
çùnkù kendileride oyle yapmi§tilar.
Kalan islam ise her zalimin ve i§galcinin dini oldu.
Tarim,hayvancilik,dokumacilik ve ticaretle ugra§an Kurd kawmi teraziyi,olcùyù ,agirligi ve mal kiymetine fiat veren bir kawimdi.
çolde kimler vardi?
çolde ùretikleri ne vardi?
Islam oncesi Ereblerin kizlari kuma gommesi yalan.
Katillerin sava§i Erkekler arasiydi.
Yoksa 4 karili ve cariyeli harem nereden ?
Ereb ve islam her zaman emek sahibi ùretici kawimlerin gaspci katilleri olmu§tur.
Kur,an Xwuda,nin ise bu zùlm ne ?
Alıntı | Yöneticiye raporla
Robin
+3 #1 Robin 17-03-2018 18:39
Kürdlere ve ortadoguya zarardan baska birsey vermemis islamin nerden ciktigi nereye gittigi en son Kürdleri ilgilendirir . Arap kültürü olmak disinda bir gercekligi olmayan bir virüstür müslümanlik.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It