Yorumlar   

Ahmet
+4 #9 Ahmet 08-04-2018 15:38
Aleviler kürtlere karsi alevi olduklarini gururla söylerler,ama türklere karsi hic bir zaman Alevi olduklarini söylemezler. sanki Alevilik kütü bir seydir ,sanki Alevi oldugumu söylersem bana degisik bir gözle bakar korkusu var. Aleviler kürtlere tepeden bakar,türklerse Alevilere tepeden bakar.Bir türk Aleviye Allah birdir derse Alevi bunu dugrular,ama bir kürt Aleviye Alah birdir derse hayir heval sen yanlissin Alah bestir biride benim der.Kandildeki Aleviler bunun kanitidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #8 Barzan 08-04-2018 15:13
Osman Oçalan Tunceli asimle olmu§ turk ki§iligini Kurd dokusuna aykiri bir doku oldugunu soyler.
Harani bilge Abdullah Oçalan hazir evlilik Kurdin mutsuzluk evlilik oldugunu soyler.
Kurd milletinin vefadàr evlatlarini vuran hazir geleneksel ve idelojik evliliklerdir.
Yilmaz Pùtùn( Gùney) filimlerinde hep annesini arar.
Ahmet kaya turkùlerinde annesini arar.
Kadin ozgùrlùgù,fai§e ozgùrlùk deyildir.
Bu Kurdin deyerli evladlari dogruyu soyleyen cesaretli Kurdlerdir.
Buradaki sorun Kurd kalan ilà Kurd kalamayan ki§iliklerin agir toplumsal sorunlaridir.
Kurdi ve milli olanla Kurdi milli olmayan birlikteliklerdir.
çùnkù §ehir ki§iligi i§galci kùltùrle zedenlenmi§ vefasiz birliktelikleridr.
Bu somùrgeci §ehir kùltùrù ilà zedelenmi§ ki§ilik tanimi sadakatsizliktir.
Tunceli derken turk mikrobu ilà zehirlenmi§ bir ki§iliktir.
Kurd erkekigini kabaligi mutsuz turki birlikteliktir.
Kulaklarin cinlasin bilge adam.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #7 Barzan 08-04-2018 14:39
Kurdistanda dini faliyetler tùmù i§galci devletlerinin diyanet ba§kanligi denilen ajan kurumunn misyonlarinin istikbarat faliyetleridir.
Bu gercek sadece sunni i§galci TC için gecerli deyildir.
Kurdistanin 4 parcasini i§gal eden §ia-Alivi devletleri için gecerlidir.
Devleti olmayan biz Kurdlerin ne sunniligi ve nede Aliviligi i§galciler tarafindan kabul gormez.
Kurd milletinin menzili demokratik bir Kurdistan cumhuriyeti olmali.Istiyen istedigine inanan demokratik bir devlet ilà olur.
Sosyalizim avrupa kitasina aid bir sistemdir.
Ruslarin saldirgan beyaz ayi kùltùrù olmadigi gibi Maocu çin Xan ulusunun hukumranligi deyildir.
Sosyalizim secime dayali resimyet ve temsil demektir.
idelojik tercih deyildir.
Ama ideloji diktatorlùgù demokrasi deyildir.
Parlementer Kurdistan sistemi tùm dinlere,inancla ra ve idelojilere ozgùrlùk demektir.
Kurd mùminlerin ozgùrlùgù demokratik Kurdistan cumhuriyetidir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #6 Barzan 08-04-2018 14:23
Kurd Alewiligi islam Aliviligi deyildir.
saldirgan,i§galçi ve talanci islam Kurdistan §ehirlerini i§gal ve talan etti.
Katil Erebin fiziksel ozeliginden dolayi ayaklari ve dewe tapanlari Kurdistan daglarinda yùrùmeye uygun deyildir.
Kurdistan daglarindaki ahalinin dini doga dongùsùndeki otantik bir inanctir.
Osmanlida Kurdistan daglarindaki Kurd ahalisini kontrol altina alamadi.
Kurdistan §ehirlerindeki Kurd medrese egitimi Erebi islama kar§i bir barikattir.
Dersim Kurd Alewiliginin dù§mani Kalanlardan kalma tùrkle§mi§ ve dili turkçe olan pirlerdir.
Kurdistan Alewi ve medrese kùltùrùnùn solculaga açik kapisi bu gercektir.
çùnkù biri Kurdistan §ehirlerinde fetihcileri kabul etmeme.
Diyeri i§galcinin feth etmedi otantik milli inanctir.
TC bunu cami imamlari ve el altindan resimyeti olmayan Pirleri satin almasindan kaynaklidir.
Ozelikle iran Caferi istikbarat misyon faliyetleri.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #5 Barzan 07-04-2018 23:37
Van,Urmiye,Haza r iç denizlerinin ortasinda bulunan daglik Azerbaycan daglarinda gaz alev olarak di§ari fi§kirir.
Zerdù§i Tapinaklari bu Alewli gaz kaynaklarinin ùstùne bina edilmi§ ve kutsal ate§ olarak isimlendirilmi§.
Bazen ari gùne§ kùltù nùr oluyor.
Bazen gùne§ oluyor.
Bazen kutsal alew oluyor.
Bazen olùlere yakil adak mumu oluyor.
Bazen evdeki oçakta ate§ oluyor.
Iran çinayetkàr §ia iktidari ilà can ceki§mekte olan §ia ve sunni islam Muhammed ilà Ali,nin yeniden hortlamasi oldu.
Bu kadar imam bu kadar pir cehalet tayfasi yoktu.
Hele dagli Zazai Kurdlerde din sohbetleri espirili sohbetlerdi.
Bazen Muhammed alaya alinir gùlmekten kirilirdik.
Hele Ali,nin 40 uzanan 40 kele koparan yalan cengaverlik hikaleri.
Bizim koyde"§ùren Ali vèki lastika doxinè"
"Alinin kilici don lastigi gibidir"derlerdi.
Iyi yazmisiniz.
Boyle yazmaniz iyi.
Biz Kurdler karde§iz.
Selamla.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
+1 #4 Barzan 07-04-2018 23:20
Sizden bir Kurd olarak rica ediyorum.
lùtfen inanç farkliliklarini idelojik baki§ acisi yapmayiniz.
Dersim vatanimiz Kurdistanin §erin bir §ehri.
Hepimiz Kurdistanliyiz. Farkliligimiz ulusal karde§ligimizin bolùcùlùgù olmasin.
Bakin Haydar dediginiz isim Ereb Ali,nin barbarlik ismidir.
"Kaderinizin kalemi elimdeki zùlfikàrdir) diyen bir çol haydutu adamdir.
Ismi mùslùman evliya olan ama mùslùmanlikla alakasi olmayan Mevlanin Mesnevisini lùtfen okuyunuz.
Iranlilarin palavraci mersiyelerini bir okuyunuz.
Sasani asilzadeslerini n Ereblerden intikam almak için Halifler cati§masindan dolayi taktik olarak Ali taraftarlari oldular ama nesilleri Ereble§ti.
Caferi ve ismaili ayriligi Farslar ilà Erebler arasi imamlik saltanat kavgasidir.
Enel hakcilik Yàrsanilik deyildir.
Ben tanrinin nefesinden zuhur olduguma gore tanri benim diyen bir goz acigin hikayesidir.
Farkli farkli Alevilik vardir.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #3 Barzan 07-04-2018 23:04
Bakin tùm asya ve avrupa ari kawimlerinin bayraginda ya gùne§ yada Tirej (gokku§agi) renkleri var.
Yada takim yildizlarini temsil eden hayvanlar var.
Sami dinleri 4 elementin ahengini ve felsefi yorumlamasini nasil yapmi§?
Tanri toprak ve su ilà balcik yapmi§ sonra sicak nefesini ùflemi§ ve insan zuhur bulmu§.
Ezidi Kurdlerde kaval, Yunanlilarda flùtùn kutsalligi yaratici Yezdana ve Zeusa verilmi§.
Buna benzer 60 tane mitoloji var.
Size tavsiyem Inna isimli yaradili§ mitolojik kitabini okuyunuz.
Ate§in kutsalligi farkli dinlerde nur denir.
Biz Kurdlerde hàla.Ezidi kùrdlerde iki kapili kutsal cember.
Yahudi atonculukta yine cember.
Hititi ari atalarimizda gùne§ sembolu alevli disktir.
orneklediginiz §iir metafizik felsefedir.
cisim yoksa isimde olmaz.
Yerdeki ve gokteki seyah gùlùnç bir ornek.
Muhammedin uçan atina yada mah§erin 4 atlisi olmu§.
Siz inanmakta ozgùrsùnùz.
Bolùcùlùk iyi deyil.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #2 Barzan 07-04-2018 22:45
Sema 12 ki§i ilà tutulur.
Sema cemberinde piri piran yer alir.
12 sayisi 12 takim yildizinin gùne§ etrafindaki dongùsùdùr.
Astronomide 12 ayi temsil eder.
7 sinin isimi haftanin gùnlerine verilen isimdir.
7 den 5,i bùyùklùgùne gore gunlere verilen isimdir.
Sunday=Gùne§ gùnù demektir.
Manday=Ay gùnù demektir.
Kurdi olarakta
Yèk§emi=birinci (gùne§) gùndùr.
Dù§emi=ikinci gùne§(ay)gùnùdùr.
Sè§emi =ùçùncù (venus)gùnùdùr.
Sonra bunlar gùne§ tanrisi Yezdan,Ra,Zeus, tanrica banu,istar,star erkek ve di§i tanri ve tanricalar ilà tanri kral devleti olmu§.
cografyan Cografyaya,kawi mden kawime farkli inanc,felsefe,a sronomi,kimya,f izik yani 12 bilim dali tanimina evrilmi§.
Bazi yazarlar bunu Dersimcilik ilà Kurd ulusunu Alivi ve sunni diye yazmasi hiç ama hiç dogru deyildir.
Islamin Sunnisi ve Alivisi medeniyetler yikti.
Kur,an denilen kitab tamami ilà bir kopya ve riyakàrlik haydutlarin kitabi.
Alıntı | Yöneticiye raporla
Barzan
0 #1 Barzan 07-04-2018 22:21
Can bey.Ke§ke biz okur ve yorumcularin sizin kadar alani olsaydi.
Bende okuyup bildigim kadar yazardim.Parcal i yazmak oldukca zor ve haksizlik.
Alewilik Japonyadan ta avrupa aryen kawimlerinin ve eski misira kadar gùne§ kùlt felsefesidir.
Bazi yerde inanctir.
Bazi yerde varolu§culuk felsefesidir.
Bazi yerde astronomidir.
Bazi yerde tanri kral tapinmasidir.
Bazi yerde kutsal cemberdir.
Bazi yerde dongù takvimidir.
Yazili Sùmer ve Harrani sabilerde gokbilimi ve mùnnecimliktir.
Asil kaynak derin kuzeyin pamir yaylasi serhat bolgesi vadisi olan botan gùne§ tapinagindan kaynaklidir.
Elaziz Kurd halk oyununda cemrenin dù§mesi ilà kutlanan çayda Cira dansidir.
Bundan 3000 yil once hava,toprak,su ve gùne§in ahengi birle§imi ilà varolu§ ve hayatin ba§langicdir.
Gùnùmùzùn kimyacilari ve fizikcileri bu ahengin molekùl ve fizigini inceliyor.
Hevler ve kahire kutuphanesi yakilmasaydi belki sonuca varilmi§ti.
Alıntı | Yöneticiye raporla
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS FeedPinterest
Pin It